Techniekplan Limburg

Voldoende gekwalificeerd personeel voor de kenniseconomie is een belangrijk item voor de ontwikkeling van Limburg. Met het Techniekplan Limburg wordt de meerjarenkoers uitgezet voor een goede aansluiting binnen het domein onderwijs & arbeidsmarkt. Bij de uitvoering ervan zijn een groot aantal partners uit het bedrijfsleven, de sociale partners, het onderwijs (publiek en privaat), werknemers, scholieren, studenten en regionale overheden betrokken. ieder levert een eigen bijdrage aan het Techniekplan Limburg.

Landelijk is het Techniekpact afgesloten, daarvan vormt dit plan de regionale uitwerking.
Techniekonderwijs over de volle breedte vormt het fundament voor een gezonde arbeidsmarkt voor technici. Het pact richt zich op basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en scholing van werkenden. Er is sprake van 3 actielijnen:

  • Kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding.
  • Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten met een technisch diploma gaan ook aan de slag in een technische baan.
  • Werken in de techniek: mensen die werken in de techniek behouden voor de techniek, en mensen met een technische achtergrond die met ontslag bedreigd worden of al langs de kant staan elders inzetten in de techniek.
  • Binnen elke actielijn zijn een aantal activiteiten opgestart of nog in ontwikkeling. Binnen elke actielijn zijn of worden één of enkele projecten aangewezen die fungeren als kerninitiatief. Dit zijn initiatieven die het meest structureel van aard zijn en daarmee kansrijk voor het creëren van een duurzame oplossing. Elk kerninitiatief heeft een uitstraling op andere partijen en/of plannen waarmee wordt bereikt dat het geheel meer wordt dan de som der delen. Opdracht voor een kerninitiatief is om de actief de samenwerking te zoeken met andere vergelijkbare initiatieven (waar mogelijk). Dat gebeurt om doelen te bundelen en te versterken.

    Startpagina