HCA Chemie & Life Sciences

Cruciaal element in de ontwikkeling van een goed vestigingsklimaat en van een economisch sterk
Limburg is de beschikbaarheid van goed opgeleide mensen. Kenniswerkers en vakkrachten die in een
sterk en snel veranderende omgeving tegemoet kunnen komen aan de vraag van het bedrijfsleven en de samenleving, nu én in de toekomst. Voor Limburg zijn onder andere de bèta technische topsectoren  “Chemie & Materialen” en ”Life Science & Health” belangrijke stuwende sectoren.


Om de (door)ontwikkeling van de topsectoren in Limburg optimaal te ondersteunen en te faciliteren, is afstemming en samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en samenleving van groot belang. Bedrijvigheid, kennis(instellingen) én goed opgeleide mensen (human capital) vormen immers s´men de economische sterkte van een regio. In 2013 heeft de Provincie Limburg samen met stakeholders, het initiatief genomen om de Human Capital Agenda Life Science & Health en de Human Capital Agenda Chemie & Materialen op te stellen. Hierin is een gedeeld beeld vastgelegd over de ontwikkelingen, ambities en doelen. Deze agenda’s zijn in sessies met stakeholders uit bedrijfsleven en onderwijs, uitgewerkt in meer concrete (project)thema’s. Deze zijn neergelegd in een gecombineerd Uitvoeringsprogramma. De looptijd is van september 2013 tot december 2015.


In de realisatie van de HCA doelstellingen spelen het Expertisecentrum in Zorg en Technologie (EiZT), het centrum voor opleiden in de chemie (CHILL) en de Universiteit Maastricht/Maastricht Universitair Medisch Centrum een belangrijke rol. Deze organisaties opereren “van nature” op het raakvlak van (innovatief) onderwijs en arbeidsmarkt. Hun commitment voor de uitvoering van de HCA’s is dan ook expliciet bekrachtigd.
Om de uitvoering te monitoren/ondersteunen is een adviesgroep ingesteld vanuit genoemde organisaties. Deze groep heeft een informeel karakter en heeft vooral een verbindende en signalerende rol. Het eigenaarschap voor initiatieven ligt bij de organisaties in het onderwijsveld en het bedrijfsleven.

U bent van harte welkom om uw kennis, ideeën en projecten die aansluiten bij de Human Capital Agenda’s, met de informele adviesgroep HCA LSH en CM te delen. Wij zijn graag bereid om mee te denken over de inhoud, de gewenste verbindingen en andere manieren om passende initiatieven verder te helpen.
U kunt zich melden bij Caroline Coolen van de Provincie Limburg, die de coördinatie van de informele adviesgroep verzorgt ( cwm.coolen@prvlimburg.nl ).

Startpagina