HCA Agrofood

HCA AgrofoodMet veel innovatieve bedrijven actief in diverse agrofoodketens, een focus op waardevermeerdering en een goede infrastructuur, is de regio Venlo één van de veelbelovende ontwikkelingen in Limburg. De innovatieve aard van deze agrofood regio zorgt ervoor dat de werkzaamheden steeds kennisintensiever worden, waardoor meer en andere deskundigheden op een hoger opleidingsniveau van de toekomstige werknemers wordt verwacht. Dit betekent dat de onderwijs- en arbeidsmarkt in deze regio alsook de diverse agrofood sectoren/ketens in de toekomst aan fundamentele veranderingen onderhevig zullen zijn. Niet alleen door de beoogde kwantitatieve uitbreiding, maar ook in kwalitatief opzicht.

Om hieraan tegemoet te kunnen komen is er eind 2012 een Human Capital Agenda (HCA) geformuleerd met als titel: 'De toekomstige arbeidsmarkt van Greenport Venlo, ETIL 2012'. Hierin werd inzicht geboden in de arbeidsmarkt op dat moment als ook in de toekomstige arbeidsmarkt in de regio. Tevens zijn er samen met bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en de overheden actiepunten geformuleerd om de beoogde doelstellingen, in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin, te behalen. Een adviesgroep met vertegenwoordigers uit onderwijs, bedrijfsleven en overheden heeft onder leiding van de Provincie Limburg op basis van deze uitkomsten en conclusies vervolgens in 2013 een "Uitvoeringsprogramma HCA agrofood" opgesteld en begeleid op dit moment de uitvoering hiervan.

Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat de benodigde (kennis-)werkers in de regio Venlo blijven c.q. hun weg naar de regio zullen vinden. Zeker in het licht van de demografische ontwikkelingen in Limburg (vergrijzing en bevolkingskrimp) staat deze regio voor een behoorlijke opgave om voldoende gekwalificeerd personeel te behouden en aan te trekken op alle niveau's. Daarom staan in dit "Uitvoeringsprogramma HCA agrofood" acties beschreven die moeten/zullen worden opgepakt om de komende jaren voldoende gekwalificeerd personeel op te leiden en te behouden. Er wordt in dit Uitvoeringsprogramma o.a. aandacht besteed aan het versterken van het imago van de agrofoodsector(-en), beroepsgericht opleidingsaanbod (vraaggestuurd), aantrekkelijk werkgeverschap en leven lang leren. Met andere woorden via activiteiten en projecten met als invalshoeken kiezen, leren en werken komen diverse doelgroepen (leerlingen, werkenden, werkzoekenden etc.) aan de orde.

Voor meer informatie: Ilona A.M.A. van Dorp-Jahae, Beleidsmedewerker Provincie Limburg, Economie&Innovatie, iama.jahae@prvlimburg.nl

Startpagina