Organisatie

Van pionieren naar meer structuur en samenhang

De twee boegbeelden van het Techniekplan Limburg, Ger Wagemans (Zuid-Limburg) en Leo Scholl (Noord- en Midden-Limburg) zijn per 1 maart 2015 niet langer in functie. “De verantwoordelijkheid komt nu volledig te liggen waar die thuis hoort, in het werkveld,” aldus Ger Wagemans.

De afgelopen anderhalf, twee jaar is ontegenzeggelijk veel bereikt binnen het Techniekplan Limburg en beide boegbeelden hebben daarin een grote rol gespeeld. Leo Scholl: “Bert Kersten heeft ons alle ruimte gegeven die we nodig hadden. In het begin was het vooral zoeken naar de gezamenlijke doelstelling. Ik denk dat het vooral in die fase belangrijk was om een onafhankelijk boegbeeld te hebben. Het ging en gaat er toch om eigenbelangen opzij te zetten voor het grotere, collectieve belang, en dat is niet altijd gemakkelijk.” “Het was in eerste instantie vooral aftasten en inventariseren. Gaandeweg ontstond er meer zicht op de breedte van het werkveld en de veelheid aan initiatieven. Vanaf dat moment kon het prioriteren, concretiseren en afstemmen goed beginnen,” aldus Ger Wagemans. Het belangrijkste wat is bereikt? Ger Wagemans hoeft er niet lang over na te denken: “Van een losse agenda, met tientallen projecten, is er nu samenhang. We hebben met het werkveld drie actielijnen geformuleerd, kiezen-leren-werken, waarin we feitelijk een hele levensfase omvatten. De drie o’s (onderwijs, overheid, ondernemers) werken veel gerichter samen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.

Nieuw coalitieakkoord

Nieuw coalitieakkoord

In het nieuwe coalitieakkoord "In Limburg bereiken we meer" komen het Techniekplan Limburg en de Human Capital Agenda's ruimschoots aan bod. Ook de nieuwe coalitie zet daarmee in op triple helix samenwerking tussen overheid, werkgevers en kennis- en onderwijsinstellingen. Belangrijke doelen blijven: voldoende instroom, doorlopende leerlijnen, innovatie in de klas en opleidingscurricula die zijn afgestemd op de behoeften van werkgevers.

"De uitdagingen waar Limburg en haar inwoners in de komende jaren voor staan, vragen een voortgaande aandacht voor de brede agenda van economische structuurversterking en de daarbij behorende sociale agenda". Dat was het vertrekpunt van de coalitieonderhandelingen en het is ook de rode draad van dit coalitieakkoord 'In Limburg bereiken we meer', met als ondertitel 'In actie voor een welvarend en sociaal Limburg'. Bij de opstelling van het coalitieakkoord staan 4 uitgangspunten centraal:
 1. Economische structuurversterking kan niet zonder een krachtige sociale agenda en omgekeerd.
 2. Wij denken én handelen vanuit een grensoverschrijdend perspectief.
 3. Wij geven ruim baan aan die initiatieven van de Limburgse burger, de organisatie, de ondernemer en al onze partners, die Limburg welvarender, socialer en duurzamer maken.
 4. Wij staan voor een zakelijke financiële investeringsstrategie met oog voor efficiency en effectiviteit.

In de nieuwe coalitie zijn Onderwijs en Arbeidsmarkt verdeeld over twee Gedeputeerden. Hans Teunissen heeft Onderwijs in zijn portefeuille en Marleen van Rijnsbergen Arbeidsmarkt.

Het Techniekplan Limburg en de Human Capital Agenda’s zijn nadrukkelijk in het Coalitieakkoord opgenomen. De Provincie brengt werkgevers en onderwijsinstellingen bijeen om te komen tot afspraken over het opleidingsaanbod en een structureel aanbod van stageplekken met perspectief op een baan. De Provincie zet zich tevens in om scholings- en opleidingstrajecten te richten op vakmanschap, waarbij nadrukkelijk over de grens wordt gekeken om te leren van onze Duitse en Belgische buren. Via de uitvoering van het Techniekplan wordt geïnvesteerd in innovaties in het klaslokaal.

Werk voor iedereen, is een van de uitgangspunten van de economische structuurversterking. De arbeidsparticipatie moet beter. Het merendeel van de Limburgse bevolking heeft een lager of middelbaar opleidingsniveau en verdient ook een economisch perspectief. Om die reden wordt het steeds belangrijker om permanent bij te scholen, doorlopende leerlijnen te stimuleren en levenslang leren in de praktijk te brengen. Dit wordt bevestigd in de human capital agenda's. Er liggen kansen genoeg om deze ambities en plannen nu uit te voeren, is in het Coalitieakkoord te lezen. De maakindustrie herleeft en logistiek, agri/biobased en smart services worden versterkt; sectoren waar ook op lager en middelbaar beroepsniveau de komende jaren veel werk de verwachten is.

Hans Theunissen

Hans TheunissenHans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs en Ruimte, heeft een uitstekende eerste indruk van het Techniekplan en de HCA’s.  "Indrukwekkend! Een stevig fundament is gelegd. De komende coalitieperiode zullen we vooral besteden aan het verder handen en voeten geven van de plannen."

Hans Teunissen stelt zichzelf kort voor. "Ik ben 52 jaar, getrouwd en vader van drie studerende kinderen. Ik heb jaren gewerkt als arbeidsdeskundige en me daarin vooral ingezet om mensen met een arbeidsbeperking weer aan het werk te krijgen, zo nodig met aanvullende om- of bijscholing. Sinds 1994 ben ik politiek geëngageerd, in mijn woonplaats Venray was ik enkele jaren wethouder. Vanuit mijn achtergrond voel ik me zeer betrokken bij aan het werk krijgen en houden van mensen, bij het voorkomen van vroegtijdig schoolverzuim en zorgen voor voldoende startkwalificaties. De uitgangspunten en de aanpak van het Techniekplan Limburg sluiten daar perfect aan bij aan."

"Bert Kersten, mijn voorganger, heeft de weg geplaveid," aldus Teunissen. "Maar we zijn er nog niet. Het Techniekplan Limburg vergt een lange termijnaanpak en heeft daarom een belangrijke plek in het nieuwe coalitieakkoord. Meer mensen in de techniek is uitermate belangrijk voor de Limburgse economie en het biedt de jongeren van vandaag straks een goed belegde boterham. Ik vind het belangrijk dat we daarin als Provincie onze rol nemen en partners faciliteren, waarbij de drie actielijnen als leidraad gelden."

"Het Techniekplan Limburg laat zien dat we in deze provincie uitstekend in staat zijn om als overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen te werken én resultaten te boeken. Tel daarbij op een innovatief MKB en drie hoogwaardige campussen en er is alle reden te geloven in een mooie toekomst met veel werkgelegenheid voor de inwoners van Limburg."

Samenwerkingstructuur

Het bundelen en prioriteren van de vele projecten en initiatieven vereist een heldere en werkbare structuur.

Onder leiding van de 2 boegbeelden (inmiddels niet meer in functie) zijn twee projectteams aangesteld voor Zuid-Limburg en Noord- en Midden-Limburg. Zij wordt daarbij ondersteund door het programmamanagement bestaande uit Nicky Schmeits (Provincie Limburg) en Inge Willems (Wise up).

Taak van de reflectiegroep/klankbordgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende bij het thema betrokken organisaties, is o.m.:
• Bewaken van het evenwicht tussen de onderdelen van het programma
• Netwerkorganisaties identificeren en informeren
• Sleutelfiguren / linkingpins identificeren en verbindingen leggen.

Naast deze samenwerkingsstructuur bestaat er reeds een infrastructuur waarin meerdere samenwerkingsvormen gedijen. Zo zijn er per HCA sectorale adviesgroepen samengesteld en zijn er meerdere onderwijstafels actief voor PO, VO en MBO. Deze worden ook wel de zgn. doe-tafels genoemd waar de projecten en initiatieven hun uitvoering vinden.

Startpagina