Projecten Thema LEREN

← Naar het projectoverzicht

Toptechniek in bedrijf

Doelstelling:
Dit project heeft tot doel om zgn. Vakmanschapsroutes (niveau 2/3) en Technologieroutes (niveau 4) in te richten voor de arbeidsmarktrelevante opleidingen techniek vmbo-mbo in het kader van de inrichting van de 9-jarige doorlopende leerlijn. 5 besturen van onderwijsorganisaties werken hierin samen en het bedrijfsleven in nauw betrokken middels een klankbordgroep.

Regio: Zuid-Limburg
Status: Dit project maakt in 2014 een doorstart na subsidie van o.a. Platform Beta Techniek, LED en de Provincie Limburg. Vanaf eind 2014 worden de macrodoelmatigheid en de doorlopende leerlijnen integraal aangepakt binnen het initiatief genaamd Techniekopleidingen Zuid-Limburg, afgekort TOZL. Dit initiatief is nog in ontwikkeling.


Techniekketen Noord- en Midden-Limburg

Doelstelling:
Het ontwikkelen en operationaliseren van de techniekketen vo, mbo en hbo in Noord- en Midden-Limburg ten behoeve van meer instroom in het techniekonderwijs en een betere kwalitatieve en kwantitatieve afstemming op de regionale arbeidsmarkt. Dit moet gebeuren op 4 terreinen: 1) Focus op inhoud: leerlijnen en aanbod 2)Perspectief op regionale arbeidsmarkt 3)Samenwerking onderwijs bedrijfsleven 4)Lokale samenwerking.

Regio: Noord- en Midden-Limburg
Status: Dit project is in 2012 gestart met het inrichten van de zesjarige techniekopleiding vmbo-mbo, gericht op meer leerlingen in het techniekonderwijs. Opgemerkt moet worden dat technische toepassingen in de diversiteit van werk-, leef- en zorgomgeving in de opleiding aan de orde komt. De opleiding is gedurende de eerste drie jaar breed van opzet zodat de leerling een vervolgkeuze maakt gebaseerd op zijn/haar belevingswereld en talent. De opleiding is succesvol. In 2013 zijn twee eersteklassen in Weert (Kwadrant) gestart en 1 eerstejaarsklas in Peel en Maas (Bouwens van der Boije). In Venray (Raayland College) is in 2014 gestart met twee eerste klassen. Er is gestart met de vakmanschaproute vmbo-mbo. De technologieroute vmbo-mbo is in ontwikkeling en start in 2014. Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat er tussen po en vo meer interactie is ontstaan over 'kiezen voor techniek'. Het positief resultaat is zichtbaar in het aantal aanmeldingen van eerstejaarsleerlingen voor de zesjarige techniekopleiding.
Tevens is gestart met gesprekken met brancheorganisaties over de inrichting van doetafels gericht op afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, (docenten)stage en werkgelegenheid. Concreet is op enkele onderdelen al gestart en de eerste ervaringen zijn positief.
Voor alle genoemde onderdelen wordt binnen het onderwijs gezocht naar passende didactische werkwijzen, leermiddelen en een up to date leeromgeving.


CHILL

Meer info

EIZT

Meer info

CIV Zorg en Technologie

Meer info

NEBER

Doelstelling:
Deze werktitel staat voor 'Nieuwe Energie, Built Environment and Renewables'. Ondernemingen, onderwijs en overheid werken vanuit een gezamenlijke visie aan de ontwikkeling van kennis, producten en diensten die de wereld van morgen vraagt. Deze aanpak zorgt voor samenhang van regionale programma's, levert meerwaarde voor de economie, voorziet in de behoefte van competent personeel én levert toegang tot een krachtig Europees kennisnetwerk op. Na 5 jaar staat een kennisinfrastructuur die in het werkveld NEBER een herkenbare bijdrage levert op het vlak van regie en samenhang over het geheel aan programma en projectmanagement heen. Een zeer kleine vaste bezetting van circa 6 personen zorgt voor continuïteit.

Regio: Zuid-Limburg
Status: loopt vanaf 2012, verkeert nog in de kwartiermakersfase.


UM Sciences

Doelstelling:
Doel van het project is positieve effecten genereren op het vestigingsklimaat, de regio en de universiteit. Natuurwetenschappelijke opleidingen en (geïntegreerd) onderzoek op de grensvlakken van medische, biologische en technische gebieden versterken het ecosysteem van de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus en dragen bij aan de groeidoelstellingen met 1.100 kenniswerkers. Valoriseerbare kennis in de context van biobased materials en systeembiologie is relevant voor bedrijven op de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus met initiatieven zoals 'Living Lab' en 'Brains Unlimited'. De open innovatie ecosystemen waarin hoogwaardig onderzoek, kennisvalorisatie en toegang tot kennis, kenniswerkers en faciliteiten gecombineerd worden maken de regio een aantrekkelijke vestigingsplaats.

Regio: Zuid-Limburg
Status: loopt van 2011-2022 en wordt gefinancierd door UM en OC&W.

Startpagina