HCA Logistiek

De logistieke sector wordt door Limburg gezien als één van de topsectoren waarin haar economische ambities kunnen worden waargemaakt. Met de Human capital agenda Logistiek (maart 2013) worden de juiste thema's bij het bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen geagendeerd.
Voor de activiteiten en de ontwikkelingen in de logistiek is het van belang dat de topsector Logistiek wordt voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel. Diverse analyses (zowel kwantitatief als kwalitatief) geven aan dat er in de logistieke sector tekorten (gaan) ontstaan.
De volgende ontwikkelingen in de logistiek zijn hierbij cruciaal:

 • 1. De verwachte groei van de goederenvervoervolumes (verdubbeling van het containervervoer vanuit zeehavens) en de steeds belangrijkere rol van het achterland;
 • 2. Het beleid vanuit de topsectoren om meer in te zetten op de logistiek die kennis- en innovatiegedreven is; het creëren van toegevoegde waarde en het bevorderen van de ketenregie.
 • Als vervolg daarop is een uitvoeringsprogramma HCA Logistiek opgesteld om tijdig in te kunnen spelen op de vraag naar voldoende 'human capital' vanuit het bedrijfsleven.
  Dat betekent dat er de komende jaren voldoende en goed gekwalificeerd personeel beschikbaar moet zijn op alle niveaus om het beschikbare werk naar tevredenheid uit te kunnen voeren. Het uitvoeringsprogramma levert daarmee tevens een bijdrage aan de agenda van Brainport 2020 die geldt voor de topsectoren in heel Zuidoost-Nederland.

  In de HCA worden de volgende relevante cijfers genoemd:
 • Het arbeidsvolume in Limburg bedraagt ruim 21.000 fte (4,2% van de primaire logistieke sector in Nederland). De afbakening houdt in goederenvervoer per spoor/over land, transport via pijpleidingen, zee- en kustvaart, binnenvaart, luchtvaart en opslag/dienstverlening voor vervoer.
 • Het aantal vestigingen in Limburg is ca. 1.770.
 • Bij ruim 80% van de bedrijven gaat het om transport en overslag.
 • Circa 65% zijn bedrijven met minder dan 20 werknemers.
 • Landelijk is de werkgelegenheid in deze topsector sinds 2001 gedaald, terwijl in Limburg juist een sterke groei doorgemaakt wordt.
 • Onderwijs en arbeidsmarkt: binnen deze sector zijn met name lager (43%) en middelbaar (44%) opgeleiden werkzaam.
 • In 2016 wordt vooral aan lager opgeleiden een tekort verwacht: 1.060
 • arbeidskrachten oftewel 11%. Voor de hoger opgeleiden betreft het een verwacht tekort van 170 arbeidskrachten oftewel 4%. Met name de vergrijzing en ontgroening in Limburg zullen dit proces versnellen door een toename van de vervangingsvraag.
  Het uitvoeringsprogramma moet er mede voor zorgdragen dat het genoemde tekort aan arbeidskrachten niet of nauwelijks gaat optreden.

  De Provincie heeft aanvullend op de HCA opdracht gegeven voor een nader onderzoek naar het belang van functionele logistieke activiteiten. Doel was om inzicht te krijgen in de integrale logistieke werkgelegenheid en toegevoegde waarde op basis van het Logistieke sectorhuis concept. Via dat concept krijgt men inzicht in de waarde van alle logistieke activiteiten van werknemers, zowel bij logistieke dienstverleners als bij verladers, groothandel, industrie, bouw en andere sectoren. Dit is gebeurd voor de jaren 2010 en 2013. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de drie regio's in Limburg. Tevens geeft het onderzoek inzicht in de functionele arbeidsplaatsen voor de overige zeven voor Limburg relevante topsectoren. Het rapport "Belang van Functionele logistieke activiteiten" is hier te downloaden.

  Startpagina